Privaatsustingimused

Kehtivad alates 01.06.2022.a.

SISSEJUHATUS

Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes on kirjeldatud Hiiumaa Tenniseklubi MTÜ,  (registrikood: 80052809 , aadress Turu 7, Kärdla, Eesti) isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning seda, kuidas me Kliendi isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesolevate isikuandmete töötlemise tingimustega hoolikalt, et aru saada, kuidas me teie isikuandmeid töödelda võime ja millised õigused teil isikuandmete töötlemisega seoses on. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või taotluste korral võtke palun meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

 1. MÕISTED

  „GDPR“

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

  „isikuandmed“

  Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

  „kehtivad õigusaktid“

  Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid.

  „Klient“ või „andmesubjekt“

  Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Keskuse teenuseid ning kelle isikuandmeid Keskus töötleb.

  „Keskus“

  Hiiumaa Tenniseklubi MTÜ, registrikood 80052809, aadress Turu 7, Kärdla, Eesti.

  „töötlemine“

  Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

  „vastutav töötleja“

  Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste tähenduses on vastutav töötleja Keskuses.

  „veebileht“

  Keskuse veebileht hiiumaatk.ee ja sellega seotud alamdomeenid või Keskuse poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

  „volitatud Töötleja“

  Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 2. ÜLDSÄTTED
  1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Keskuse teenuseid või kui Klient kasutab Keskuse veebilehte.
  2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendi isikuandmete töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga sõlmitud lepingus või lepingutes või Kliendi antud nõusolekus.
  3. Keskusel on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada või muuta. Ajakohased ja kehtivad isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad Keskuse veebilehel.
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED
  1. Sõltuvalt konkreetsest olukorrast või Keskus võib Kliendi isikuandmeid töödelda erinevatel eesmärkidel. Keskus töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.
  2. Keskus töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alusel:
   1. Kliendiga teenuse lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmise tagamiseks (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt b);
   2. Keskuse juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmisega raamatupidamisseaduse alusel(õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt c).
  3. Keskuse õigustatud huvi korral, tingimusel, et Keskuse õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt f).
 4. ISIKUANDMETE KOGUMINE
  1. Keskus töötleb Kliendi kohta neid isikuandmeid, mida Klient on Keskusele ise edastanud. Keskus ei kogu Kliendi kohta isikuandmeid ise kolmandatest allikatst.
  2. Isikuandmed, mida Keskus oma Klientide kohta kogub ja töötleb, hõlmavad järgmisi Kliendi poolt väljaku broneerimisel Keskusele edastatud andmeid:
   1. nimi, e-post, telefoninumber;
   2. Keskusesse saabumise aeg ja Keskuse viibimise periood;
   3. Valitud väljaku number;
  3. Keskuse poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkivad andmed Kliendi kohta.
 5. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD
  1. Keskus ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.
  2. Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest säilitab Keskus 7 aastat tehingu tegemisele järgneva kalendriaasta lõpust alates (säilitamise õiguslik alus: raamatupidamise seadus § 12).
  3. Üksikasjaliku teabe saamiseks teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.
 6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. Keskusel on kehtiva alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid.
  2. Keskus volitatud töötlejad, kes võivad Kliendi isikuandmeid töödelda on näiteks, aga mitte ainult IT-teenuste osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või Keskuse turundusparterid.
  3. Volitatud töötlejate kasutamise korral on jääb Keskusel Kliendi ees täielikult vastutavaks selle eest, et volitatud töötlejad töötleksid Kliendi isikuandmeid õiguspäraselt.
 7. ISIKUANDMETE TURVALISUS
  1. Keskus kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
  2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Keskus isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 8. KÜPSISED
  1. Keskus kasutab oma veebilehel küpsiseid.
  2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
  3. Keskus kasutab Veebilehel küpsiseid järgmiste tööriistade kaudu:
   1. Google, Inc, aadress 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid, poolt pakutav Google Analytics analüüsitööriist, mis aitab veebisaitide ja rakenduste omanikel mõista, kuidas külastajad nende vara kasutavad. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”. Täpsem kirjeldus Google poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Google tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
  4. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides.
  5. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.
 9. KLIENDI ÕIGUSED
  1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil isikuandmete töötlemisel järgmised õigused:
   1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Keskusel on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Keskus Kliendi kohta töötleb;
   2. õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Keskuselt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
   3. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Keskusele vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
   4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
   5. õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Keskus piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui Keskus ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
   6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus Keskusele antud nõusolek tagasi võtta;
   7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Keskus isikuandmeid, mida Klient on Keskusele esitanud ning mida Keskus töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Keskus edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
   8. õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
  2. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Keskuse õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.
 10. KONTAKTANDMED

  Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

  Ärinimi: Hiiumaa Tenniseklubi MTÜ
  Aadress: Turu 7, Kärdla, Eesti
  E-post:  info@hiiumaatk.ee

2023